STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie: Zarządzania dla kadry menedżerskiejMaster of Business Administration

MBA to roczny program składający się z cyklu zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz doradczego projektu dyplomowego. Program studiów MBA został opracowany i dostosowany do oczekiwań rynku tak, aby umożliwić osobom o różnych profilach wykształcenia uzupełnienie kwalifikacji oraz zdobycie najnowszej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania.

Zajęcia w języku polskim prowadzone są w formie dwudniowych sesji, odbywających się raz w miesiącu. 22 przedmioty, ponad 305 godziny zajęć.

ADRESACI  studiów

Praktyczny program studiów MBA skierowany jest do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe i posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu.

CEL studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianego zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich oraz przybliżenie najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze, wsparte wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu, psychologii i ekonomii.

KADRA DYDAKTYCZNA 

Wykładowcy to absolwenci uczelni zagranicznych, menedżerowie, praktycy biznesu, właściciele firm doradczo-szkoleniowych posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów z programów MBA w Polsce i za granicą.

PROGRAM studiów

 • Zasady zarządzania mieniem państwowym i samorządowym
 • Zarządzanie operacyjne i strategiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • Zamówienia publiczne
 • Ochrona informacji niejawnych i przeciwdziałanie wywiadowi gospodarczemu
 • Bezpieczeństwo gospodarcze i praktyki antykorupcyjne
 • Kontrola zarządcza, audyt i analiza sprawozdań finansowych
 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania sektora energetycznego
 • Prawo finansowe i skarbowość
 • Prawo handlowe i zasady ładu korporacyjnego
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Praktyczne aspekty tworzenie i wykonywania biznesplanów (on-line)
 • Ekonomia menedżerska
 • Marketing i kreowanie marki, jak skutecznie sprzedać produkty i usługi
 • Zachowania w organizacji i coaching
 • Komunikacja i negocjacje
 • Corporate Social Responsibility
 • Restrukturyzacja i zarządzanie zmianami
 • Prawo Unii Europejskiej w sferze wspólnego rynku

MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu:

 • słuchacze MBA to partnerzy w realizacji programu – poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, dzielenie się swoimi doświadczeniami i know-how stają się współtwórcami programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć
 • organizacja studiów oparta jest na partnerskim podejściu do słuchaczy, którzy podczas całego toku studiów mogą liczyć na pomoc opiekuna grupy
 • partnerskie relacje istnieją także pomiędzy słuchaczami: wymiana wiedzy i doświadczeń, networking czy praca w zespołach projektowych to tylko niektóre z zalet, jakie daje wspólne studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów,
 • wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania:  warsztatów, dyskusji panelowych, analiz przypadków, gry biznesowej – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym,
 • słuchaczami studiów MBA są osoby posiadające doświadczenie zawodowe, dzięki czemu zajęcia są dla uczestników okazją do dzielenia się wiedzą.

METODY NAUCZANIA 

Praktyczne aspekty programu pozwalają wydobyć aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach. Ważnym elementem studiów jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach oraz łączenie doświadczeń i wiedzy wykładowców z doświadczeniami zawodowymi uczestników, dzięki czemu słuchacze mogą poszerzyć umiejętności realnie przydatne w pracy menedżera

Studia: podyplomowe

w zakresie: Zarządzania dla kadry menedżerskiej – Master of Business Administration


Tryb:
-studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sesjach dwudniowych – soboty, niedziele).
Czas trwania studiów: 1 rok, 2 semestry
Język wykładowy: polski, angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku to 15 osób.
Uzyskiwany dyplom: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania dla kadry menedżerskiej Master of Business Administration wydawane przez Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu oraz certyfikat.

Rekrutacja trwa!
Portrait of business people standing on the steps of stairs
Indoor business conference for managers.
106861962_400
Business Team bei einer Schulung um einen Laptop Computer